Päevahoiuteenus

Päevahoiuteenuse pakkumine hooldusvajadusega inimesele. Teenus on isikule, kes ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Teenuse eesmärk on hoolduskoormuse vähendamine pereliikmetel ning võimaldab pereliikmetel jätkata töötamist.

Päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

Käesolev kord sätestab päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja korra MTÜ Kohila Turvakeskuses (edaspidi päevakeskus) ning reguleerib tekkivaid lepingulisi suhteid.

Käesolevas korras kasutatakse mõistet päevahoiuteenus alljärgnevas tähenduses:

– päevahoiuteenus on hoolduse, järelvalve ja toimetulekut toetava tegevuse pakkumine täisealisele psüühilise erivajadusega puudega inimesele;

– päevahoiuteenuse on isikute päevane hooldamine võimaldamaks nende lähedasel ja/või hooldajal vähendada hoolduskoormust, asuda tööturule või säilitada oma töökoht. 

Päevahoiuteenust pakutakse:

– igal tööpäeval kuni 8 tundi päevas korraga kuni viiele isikule.

Teenuse saamiseks esitab isiku seaduslik esindaja MTÜ Kohila Turvakeskusele avalduse, milles põhjendab teenuse vajadust.

Isiku kohta avab päevakeskus toimiku, mis sisaldab järgmisi dokumente:

– abivajaduse hinnang;

– isiku hoolduskava;

– vajadusel muud dokumendid.

Finantseerimine

– Päevahoiuteenus on isikule tasuline.

– Päevahoiuteenuse hinna kehtestab MTÜ Kohila Turvakeskus.

– Vallavalitsus võib isiku seadusliku esindaja taotluse alusel ja päevakeskuse juhataja ettepanekul kaalutlusotsusena kompenseeirda majanduslikult vähekindlustatud isiku päevahoiuteenuse tasumist.

Lepingu sõlmimine

Päevahoiuteenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping päevakeskuse juhataja ja päevahoiuteenust vajava isiku seadusliku esindaja vahel. Lepinguga määratakse teenuse kestus ja kehtestatud teenuse hind. Lepingu lahutamatuks lisaks on isiku hoolduskava.

Leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui kuus kuud.

Lepingut võib poolte kokkuleppel muuta või lõpetada. Muudatused fikseeritakse lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

Päevakeskuse juhatajal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui:

-isik on teenusel olles korduvalt agressiivne ja ohtlik enesele ning teistele;

– teenuse taotleja esitab lepingu sõlmimisel tahtlikult valeandmeid;

–  isiku seadusjärgne esindaja ei täida korduvalt päevakeskuse juhataja nõuet viia isik haigestumise korral teenuselt ära.

Teenuse taotlejal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest päevakeskusele, kui:

  – osutatav päevahoiuteenus ei vasta tema soovidele ja vajadustele;

  – esineb muu mõjuv põhjus.