Projekt „Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas“

MTÜ Kohila Turvakeskus  osaleb koostöös Kohila Vallavalitusega Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

Projekt arendab Kohila vallas erinevaid sotsiaalteenuseid. 

Arendatakse välja integreeritud hoolekandeteenused, päevahoiuteenus hooldusvajadusega inimesele ning nõustamisteenus hoolduskoormusega ja hooldusvajavale inimesele. 

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. 

Teenused mida pakutakse projekti raames:

  1. Päevahoiuteenus 
  2. Koduteenus
  3. Nõustamisteenus
  4. Integreeritud hoolekandeteenused

Koduhooldusteenus ja nõustamisteenused toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas. Päevahoiuteenust pakutakse hooldustvajavale inimesele, et vähendada hooldukoormust pereliikmetel. 

Projekt võimaldab tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.

Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2021

Projekti kogumaksumus on 241 654,00 eurot, millest omafinantseering 60 413,50 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi toetus 181 240,50 eurot.

Projekt “Pesumaja teenus Kohila vallas”

KÜSKi vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmine 

Projekti periood: 01.09.2016 – 31.08.2017

Projektiga arendatakse pesumaja teenust Kohila vallas, kus töötavad erivajadusega inimesed. Erivajadusega inimesed saavad juhendatud töötamise võimalust temale sobivas keskkonnas. 

Pesumaja teenus hõlmab endas asutuste, firmade, Kohila piirkonna elanike ning Kohila valla eakate, abivajajate pesude pesemist ja triikimist. Teenuse pakkumisega lahendame erivajadustega inimeste tööhõive probleemi Raplamaal. Projektiga pakutakse uut ja innovaatilist teenust Kohila vallas.  Teenuse pakkumise teeb innovaatiliseks meie teenuse sihtrühm, kelleks on erivajadusega inimene.  Uus lahendus teeb Kohila elanikkonna elu kergemaks, mugavamaks ja paremaks. Innovatsiooni loomisel lähtume oma klientuurist, kelleks on Kohila valla eakad, jt abivajajad  ning Kohila piirkonna elanik. 

Teenusega aitame lahendada Raplamaa erivajadusega inimeste juhendatud töötamise võimaluse probleemi, eakate jt abivajajate pesupesemise probleemi. Samuti täidame hetkel puuduolevat pesumaja teenuse vajadust Kohila piirkonnas. 

Pesumaja teenust hakkame pakkuma Töö- ja Õppekeskuses Kohila alevikus. 

Töö – ja Õppekeskuses on orienteeritud pakkuma erivajadusega inimestele erinevaid sotsiaalteenusid. 

 www.facebook.com/katikodu