Kogukonnas elamise teenus

Mis on kogukonnas elamise teenus?

Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Kogukonnas elamise teenuse puhul elavad mõnel juhul töötajad teenust saavate inimestega samas majas, luues sellega võimalikult peresarnase elukorralduse. Kogukonnas elamise teenuse puhul peab teenuseosutaja olema öisel ajal kättesaadav, mis tähendab, et kui teenus on korraldatud selliselt, et töötajad teenust saavate inimestega ühises majapidamises ei ela, on keegi neist alati öisel ajal kättesaadav (näiteks telefoni teel).

Mida teenuse raames tehakse?


• luuakse inimesele turvaline ja arenguks soodne peresarnane elukeskkond ja -korraldus,
• kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades ka tema terviseseisundit,
• juhendatakse inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,
• kujundatakse inimese tööoskusi ja arendatakse tema töövõimeid,
• lähtuvalt inimese võimetest ja oskustest pakutakse talle oma territooriumil võimalust töötada või kaasatakse ta ühises majapidamises töösarnasesse tegevusse ning juhendatakse teda töötamise või töösarnase tegevuse juures,
• viiakse ellu muid tegevusi, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Kellel on õigus kogukonnas elamise teenust saada?
Kogukonnas elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus saada kogukonnas elamise teenust, peab suutma toime tulla enese eest hoolitsemise ja majapidamistöödes osalemisega. Soovitus kasutada kogukonnas elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Inimesele ei osutata samal ajal igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.